وقتي هنوز درخت هست ،

انسان هست ،

هرگز نمي دانستم ،

كه سيب مي تواند ،

در زمستان هم ،

بر شاخه بماند.

 

محمود فلكي