انتهاي پريشان راه

خواندي ام ،

فصلي به باد رفت و پرنده ها هنوز ،

بي آشيان ماندن من را ،

تفسير مي كنند .

 

فيروز ميزاني