6- مثبت انديشی

 

دوستاني دارم ، بهتر از آب روان

زندگي رسم خوشايندي است

و بياريم سبد ،

ببريم اين همه سرخ ، اين همه سبز

و نپرسيم كجاييم ،

پر كنيم اطلسي تازه ي بيمارستان را

بد نگوييم به مهتاب  ، اگر تب داريم

 

نرگس - شقايق - قاصدک : ... ........ شيوه ی جالب و زيبايی را پايه گزاری فرموديد ......... کاش سهراب نمی رفت به اين زودی هـــا ......... کاش دل ها پر افسانه ی نيما ميشد ..