مرا برد ،

مرا تا كجا برد ،

مرا تا صدا ، تا خدا برد ،

همان خوب ،

همان گرم تصنيف ناب قديمي ،

همان “ شد خزان گلشن آشنايي

 

پرويز خائفي