گل خير آشنايي

به طواف كعبه رفتم ، به حرم رهم ندادند

كه برون در چه كردي ، كه درون خانه آيي ؟

به قمار خانه رفتم ، همه پاكباز ديدم

چو به صومعه رسيدم ، همه زاهد ريايي