ماهي از آينه ي چشمه ي باغي جوشيد ،

بي خبر از همه جا ،

گفت باران باران !

نام باران همه جا مي باريد .

 

منصور برمكي