مادرم چاقو را ،

در حوض مي شست ،

 ماه  زخمي مي شد .

 

سهراب سپهري