چون به نماز مي ايستي ،

بلندتر مي نمايي

چون به نماز مي ايستي ،

تمام خود را به خدا مي سپاري

و من تمام تو را نماز مي برم

شگفت بت پرستا كه منم !

 

علي موسوي گرمارودي