صبح ،

انعكاس لبخند توست ،

كه دم مرگ به جاي آوردي ،

آن قسمت از زمين ،

كه نام تو را نبرد ،

يخبندان است ،

اي پهناوري كه ،

عشق و شمشير را ،

به يك بستر آوردي ،

دنيا نمي تواند بداند ،

تو كيستي .

 

بخشي از شعر بلند : “ صبح ، انعكاس لبخند توست “ سروده سلمان هراتي