درد و درمان

خوشا دردي ! كه درمانش تو باشي

خوشا راهي ! كه پايانش تو باشي

خوشا چشمي ! كه رخسار تو بيند

خوشا ملكي ! كه سلطانش تو باشي