اي زلال جاري اروند ،

در رگ خونين خرمشهر ،

آي شهر عشق ،

كاكلي هاي تو مي آيند و مي آييم ،

آي خرمشهر ،

كاكلي هاي تو مي آيند و مي آييم .

 

كيومرث صابري