اگر در گلبرگ دست هايت ،

از براي من مهرباني مي آوردي ،

بر انگشتان خواهشت ،

پيوسته ،

مي باريدم ،

تا طراوت را در آن ها ،

جاودان سازم

 

ژيلا مساعد