اي يوسف خوشنام ما ، خوش مي روي بر بام ما

اي درشكسته جام ما ، اي بر دريده دام ما

اي نور ما ، اي سور ما ، اي دولت منصور ما

جوشي بنه در شور ما ، تا مي شود انگور ما

اي دلبر و مقصود ما ، اي قبله و معبود ما

آتش زدي در عود ما ، نظاره كن در دود ما

اي يار ما ، عيار ما ، دام دل خمار ما

پا را مكش از كار ما ، بستان گرو دستار ما

در گل بمانده پاي دل ، جان مي دهم ، چه جاي دل

وز آتش سوداي دل ، اي واي دل ، اي واي ما