چو بانگ رعد خروشان كه پيچد اندر كوه

جهان  پر است ز گلبانگ  عاشقانه ی  ما

نواي گرم ني از فيض آتشين نفسي است

ز   سوز   سينه   بود   گرمی   ترانه ی  ما