دشت از مجنون

دشت از مجنون كه لاله مي رويد از او

ابر از دهقان كه ژاله مي رويد از او

طوبي و بهشت و جوي شير ، از زاهد ،

ما و دلكي كه ناله مي رويد از او