از خانه بيرون مي شويم

پيش از طلوع آفتاب

و به خانه باز مي آييم

از پس غروب

گرده ناني مجالمان نداد

تا قرص آفتاب را ببينيم .

 

مسعود احمدي