خواب ديده ام كه بي تو مي گريستم

مامني نمانده بود ،

نازكاي شاخه اي شكسته بود و مرغ خسته اي ،

كه زخم بر گلوي تشنه داشت .

 

اورنگ خضرايي