مثل ابديت ساده بود

و چون اعترافي ساده

منشور روحش

قانون گندم بود

كه به حس ششم يك جوانه مي پيوست

و دليل حضورش را نمي دانستم

 

نسرين جافري