ساقيا    آمدن    عيد    مبارك    بادت

وان  مواليد  كه  كردي مرواد  از يادت

شادي مجلسيان در قدم مقدم  توست

جاي غم باد هر آن دل كه نخواهد شادت