چند بيت از مثنوي مولوي :

ابلهان    تعظيم   مسجد    مي كنند

بر   خلاف  اهل  دل   جد   مي كنند

اين مجاز است ، آن حقيقت ، اي خران

نيست   مسجد   جز   درون   سروران