ما را با بيابان ،

تنها گذاريد

بگذاريد تا خود هر يك ،

تنهايي بيابان را احساس كنيم

 

مجيد نفيسي