ظرف و مظروف

 

جسم ها ، چون كوزه هاي بسته سر

تا كه  در  هر  كوزه  چه  بود در نگر

كوزه ی  اين  تن  پر  از  آب  حيات

كوزه ی  آن  تن  پر  از  زهر  ممات

گر  ،  به  مظروفش  نظر  داري شهي

ور  به  ظرفش  عاشقی  ، تو گمرهي

لفظ  را  ماننده ی  اين  جسم  دان

معني اش  در  اندرون  مانند  جان

ديده ي  تن  دائما  تن  بين  بود

ديده ي جان ، جان پر فن بين بود