چه ناتوان است ، آه اين حافظه ي من

از براي عشق ، چه ناتوان است !

كه از اين همه ،

تنها ،

شقايق را به خاطر دارد ،

و گنجشك را

 

مهوش مساعد