من از نهایت شب حرف میزنم


من از نهایت تاریکی


و از نهایت شب حرف میزنم


اگر به خانه من آمدی

برای من ای مهربان چراغ بیار


و یک دریچه که از آن


به ازدحام کوچه ی خوشبخت بنگرم
.

.

فروغ فرخزاد > تولدی دیگر