پس از تو

من مي مانم

با طعم گس عطرها

رازها و نگاه ها

پس از تو ،

جمعه ها آنقدر زياد مي شود ،

كه من نمي توانم از ميانشان بگذرم

و براي خودم بگريم

 

ندا آبكاري