.

کویر تشنه باران است
حمید تشنه خوبی
به من محبت کن
که ابر رحمت اگر در
کویر می بارید
به جای خار بیابان بنفشه می رویید
و بوی
پونه وحشی به دشت
بر می خاست
چرا هراس چرا شک ؟
بیا که من بی تو
درخت خشک کویرم که برگ و بارم نیست
امید بارش باران نوبهارم نیست
.

.

حمید مصدق