شهيدان خدايي

كجاييد اي شهيدان خدايي

بلاجويان دشت كربلايي

كجاييد اي سبك روحان عاشق

پرنده تر ز مرغان هوايی

صابری ( ديد مهندسی ) : به‌به! ديوان شمس، و ياد و خاطرات شب‌هايي كه پدر برايمان از آن مي‌خواند. از اين شعر خاطرات جالبي به‌ياد دارم.‌

صادق : ما هر چه داريم از شهيدان اين کشتگان راه حق و عدالت است...