روزي اگر روزگارا ، دور تو پايان بگيرد

آه جگر خستگانت ، يكجا به دامان بگيرد

آن مهرها ، قهر شد آه ، خرماي بم زهر شد آه

ويرانه آن شهر شد آه ، كي باز سامان بگيرد

از سختي روزگاران ، تا چند مي نالي اي دل

گيتي است ، پس بر چه نازد ؟ گر بر تو آسان بگيرد

يك قطره گر آب شيرين ، در كام جانت بريزد

صد چشمه آب شور ، از چشمت به تاوان بگيرد

گر ارمغانش سرور است ، گيرد پي شادخواران

با تحفه ي غم سراغ از مستي پريشان بگيرد

در پيش او سفره مگشاي ، زخم دلت را بپوشان

روزي اگر در كف خود ، گيتي نمكدان بگيرد !

 

ساعد باقری

 

مهندس صادق ( صنعت خودروسازی ) : ظاهراً اين ضرب المثل که « بادمجان بم آفت نداره » بعد از زلزله بم بايد تغيير کند : 

« بادمجان بم آفت نداره اما اگر داشته باشه حسابی داره ! »