قلب اين مرد قناري دارد

چمن سبز گلويش تر باد !

پاي فواره ي آوازش ،

حوض چشمان سر رفت .