باز مي گردي و من پيرم

در مردم چشمم خواهي ديد

تصوير باغي را ،

كه در آن روز سفر ، با هم ديديم.

 

جواد مجابي