گفتم: چشمم، گفت: براهش میدار 

گفتم: جگرم، گفت: پر آهش میدار

گفتم که: دلم، گفت: چه داری در دل

 گفتم: غم تو، گفت: نگاهش میدار

ابوسعید ابوالخیر