باران باش
کسی به باران عادت نمی کند
هر وقت بیاید دوست داشتنی است

باز باران بارید ،
خیس شد خاطره ها ،
مرحبا بر دل ابری هوا ،
هر کجا هستی باش ،
آسمانت آبی ،
و تمام دلت از غصه دنیا خالی

www.sohagroup.com