باغي دارم

در ديده ز ديدار تو باغي دارم

وز ديدن ديگران فراغي دارم

در جان ز جفاي تو چراغي دارم

بر دل ز غمت چو لاله داغي دارم