لنگه های چوبی در حیاطمان،

 

گرچه کهنه اند و جیر جیر می کنند؛

 

محکمند!

خوش به حالشان؛ که لنگه ی همند...

حسین پناهی