سلام ،

هواي شهر چه طور است ؟

هواي خانه كه ابري است

بيا كه پنجره باز است و چاي آماده ست

و ، حادثه ما را خبر نخواهد كرد

 

شهين حنانه