غمگين ترين تنهايي جاري

از دوربين “ مون بلان “

برف دماوند كهن پيداست با عشق

اين رودها ،

غمگين ترين تنهايي جاري از اين سينه است تا عشق

 

محمد حقوقی