مستفعلن ، مستفعلن ، مستفعلن ، مستفعلن

ای  ساربان  منزل  مكن  جز در ديار يار من

يا

باز آمدم چون عيد نو ، تا قفل زندان بشكنم

و شاعر خود را مجبور مي دانست تمام آن شعر را بر همين اساس ادامه دهد .

قافيه ارزشي كه دارد اين است كه موسيقي شعر را تكميل مي كند ، پس ضرورتي ندارد كه همه جا مورد استفاده قرار گيرد . هماهنگي و تناسبي كه در ساختمان دروني يك شعر نيمايي برقرار است ، آن را از پراكنده گويي و آميزش لحظه هاي دور از هم بركنار مي دارد .

برگرفته از كتاب ارزشمند : ادوار شعر فارسي ، اثر دكتر محمدرضا شفيعي كدكني