شاعر سفر مي كند در مه ،

تا مي رسد به سبو ،

اما نمي نوشد ، مي نوشاند

 

شاپور بنياد