حسرت نبرم به خواب آن مرداب

كارام درون دشت شب خفته ست

دريايم و نيست باكم از طوفان

دريا همه عمر ، خوابش آشفته ست

 

محمدرضا شفيعي كدكني ( م . سرشك )

 

 

مهندس صغيری ( بوشهر ) : خيلی زيبا بود !