مي خواهم شعري بنويسم

تا برفابه رنجي كه از سينه ي مردم پايين مي ريزد

تاريكي ها و علف ها را با خود ببرد

ببرد و به آهي پنهان شود

 

شمس لنگرودي