دريغا

رهي بس دور مي بينم در اين راه

نه سر پيدا و نه پايان ، دريغا

فرو ماندم در اين راه خطرناك

چنين زار و چنين حيران ، دريغا