شب زيبايي بود

برف مي آمد و ما مي رفتيم

برف مي آمد و ما مي گفتيم :

چه شب زيبايي !

من و او دور شديم از هم و ،

شب ، شب غمناكي بود

 

نوذر پرنگ