شب را با تيغ صبح بريدم

و روز را ،

در قابي از طلا ،

آويختم به روزن تقويم زندگی

 

فرخ تميمی

 

 

مهندس صادق ( صنعت خودروسازی ) : اين يکی به من خيلی چسبيد.