آيا گيسوانم را دوباره شانه خواهم زد ؟

آيا دوباره باغچه را بنفشه خواهم كاشت ؟

و شمعداني ها را ،

در آسمان شب ،

پشت پنجره خواهم گذاشت ؟