آشناجان !

 

روز و روزگارم به ترانه خواني گذشت ،

روزم خوش است كه براي تو مي خوانم ،

روزگارم خوش نيست ،

چرا كه با هم نمي خوانيم

 

يدالله اميني ( مفتون )