تو نبودي و زماني من سرگردان

چون كويري ، همه تنهايي و تب بودم

عطش و خشكي و تاريكي و بي تابي

همه بيزاري و نسيان و تعب بودم

وه ! چه دير آمدي اي خاطره شيرين

ديده بس دير به ديدار تو بگشودم

 

شرف الدين خراساني