.

خدایا گریه نکن

 درست میشه

 ما آدمها یک روزی بنده خوبی میشیم!!!

منبع