منبع : .بلاگ یهود شناخت

در اینجا نمی خواهم به این موضوع بپردازم که کوروش، پادشاه نیک سیرتی بوده یا نبوده است، یا اینکه به او می توان افتخار کرد یا نمی توان، می خواهم از بلیه ای بنویسم که تازگیها دسته ای از مذهبیها دچارش شده اند و آن اینکه معتقد شده اند کوروش هخامنشی، همان ذوالقرنین قرآن است. ذوالقرنین بر اساس آیات قرآن (سوره کهف، آیه ۸۹)، فردی مومن به خدا و معاد است و بر اساس برخی احادیث اسلامی، پیامبر بوده است. فعلا کاری هم به این ندارم که ریشه یکی گرفتن کوروش با ذوالقرنین در کجاست. به تازگی منشور استوانه ای شکل کوروش هخامنشی، در مراسمی پر سر و صدا و البته فقط برای مدت چهل روز به کشور ایران بازگشت. جمله های زیر فرازهایی از همین منشور و از زبان کورش است:

«فرمان دادم تمام نیایشگاه‌هایی که بسته شده بود را بگشایند. همه خدایان این نیایشگاه‌ها را به جاهای خود بازگرداندم...

همچنین پیکره خدایان سومر و اَکَّـد را که نَـبونید بدون واهمه از خدای بزرگ به بابل آورده بود؛ به خشنودی مَردوک به شادی و خرمی، به نیایشگاه‌های خودشان بازگرداندم، بشود که دل‌ها شاد گردد. بشود، خدایانی که آنان را به جایگاه‌های مقدس نخستین‌شان بازگرداندم، هر روز در پیشگاه خدای بزرگ برایم خواستار زندگانی بلند باشند

من که توی کتَم نمی رود، گوینده جملات مشرکانه بالا، موحد یا پیامبر باشد. ابراهیم بت شکن کجا و چندخدا پرستی که جمله های بالا از او نقل شده و به دعای بتها امید دارد کجا؟ بگذریم که خدای بزرگی هم که کوروش در کنار دیگر خدایان او را تجلیل و در این منشور بارها از او یاد می کند، «مردوک» است که خدایی غیر توحیدی و از بتهای بابل است. از دو حال خارج نیست:

۱- یا کوروش ذوالقرنین نیست.
۲- یا منشور منتسب به کوروش، منشوری جعلی و قلابی است.

موضوع مرتبط : توزیع وصیتنامه جعلی، تازه نوشته و بدون سند کوروش در مساجد

قوم یهود در قرآن :

-و آنان (یهودیان) را مسلماً آزمندترین مردم به زندگی و حتی حریص تر از کسانی که شرک می ورزند خواهی یافت. (سوره بقره، آیه 96)
-و (یهود) در زمین برای فساد می کوشند و خدا مفسدان را دوست نمی دارد. (سوره مائده، آیه 64)
-مسلماً یهودیان و کسانی را که شرک ورزیده اند، دشمن ترین مردم نسبت به مؤمنان خواهی یافت. (سوره مائده، آیه 82)
-و در کتاب به بنی اسرائیل خبر دادیم که: «قطعاً دو بار در زمین فساد خواهید کرد، و قطعاً به سرکشی بسیار بزرگی برخواهید خاست.» (سوره اسراء، آیه 4)

مجید اهل اقلید : این خدایان که کوروش میگوید که ظاهرا معنیش "احترام به خدا ( خدایان) اقوام و ملل" هست نه اینکه "من، کوروش ،چند خدا دارم! " یهود ستیزی،حس برتری نژادی،آنهم با تمسک به قران،تنها به قران ضربه میزند،اگر از قوم یهود متنفرید ،قران را سپر خود نسازید،به نام خود ،تنفرتان را ابراز کنید