بر شانه ي من كبوتري ست كه از دهان تو آب مي خورد ،

بر شانه ي من كبوتري ست كه گلوي مرا تازه مي كند ،

بر شانه ي من كبوتري ست با وقار و خوب ،

كه با من از روشني سخن مي گويد ،

و از انسان .

احمد شاملو