از انگشتانم براي كودكان مداد رنگي بسازيد ،

در سينه ام بذر مهر بپاشيد ،

تا كودكان خسته از الفباء در مرغزارهايم بازي كنند

احمدرضا احمدي